Kỹ năng hợp tác giúp trẻ lĩnh hội khả năng phối hợp hoạt động nhóm hiệu quả dựa trên sự tác động tích cực qua lại nhằm đạt được hiệu quả của một nhiệm vụ chung, dựa trên vốn kiến thức và kinh nghiệm đã có, giúp thúc đẩy quá trình nhận thức và phát triển tư duy cho trẻ, giúp hình thành và phát triển nhân cách