Hạt giống tự chủ, kiểm soát tốt suy nghĩ, cảm xúc và hành vi là một trong những bài học quan trọng của trẻ trong quá trình học hỏi, định hình tính cách và tư duy, điều này giúp trẻ có thể tự chủ, bình tĩnh trong mọi tình huống. Trẻ sẽ học cách hiểu cảm xúc của mình, cảm xúc của người khác, trẻ sẽ phát hiện sự được sự khác biệt giữa cảm xúc và hành vi, giúp trẻ phát triển khả năng tự kiểm soát. Trẻ được phát triển kỹ năng lắng nghe và kỹ năng giải quyết vấn đề, trẻ sẽ cần phân tích vấn đề, cân nhắc giải pháp và lựa chọn các giải quyết phù hợp nhất, trước khi hành động